Actions

Good Bye My Princess

From DramaWiki

Goodbye My Princess

Details[edit]

 • Title: 东宫 / Dong Gong
 • English Title: Goodbye My Princess
 • Also known as: Eastern Palace
 • Genre: Historical, romance
 • Episodes: 52
 • Broadcast network: Youku
 • Broadcast period: 2019-Feb-14 to 2019-Mar-25
 • Air time: 20:00

Synopsis[edit]

Heart-wrenching love between the 5th prince of Li Dynasty and the 9th princess of the Western State.

Teaser/Trailer[edit]

User/Viewer Ratings[edit]

5.00
(one vote)

Cast[edit]

Main[edit]

Actor Role Notes
Chen Xing Xu Li Chengyin / Gu Xiaowu
Fifth prince (Prince Yi) of Li kingdom; later Crown Prince.
Initially a carefree and innocent man, he grew to be ambitious and cruel after finding out the truth about the death of his mother and elder brother.
Peng Xiao Ran Xiaofeng Princess of Western State.
Lively and innocent.
Wei Qian Xiang Gu Jian The last descendant of the Gu lineage. Li Chengyin's cousin, Xiaofeng's teacher.
To fulfill a mission, he infiltrated into Western Liang and befriended Xiaofeng.

Supporting[edit]

Li kingdom[edit]

People at the palace[edit]
Actor Role Notes
Royal family
Siqin Gao Wa Grand Dowager Empress
Gallen Lo Emperor
Zhang Ding Han Zhang Meiniang Empress of Li kingdom. Niece of Gao Yuming.
She is responsible for the death of Gu Yuyao.
Gao Yi Han Gao Ruyi Royal Consort Gao. Daughter of Gao Yuming.
Wang Jia Qi Gu Yuyao Li Chengyin's birth mother.
She was poisoned to death by the Empress.
Zhang Tong Wei Xiuyi Li Chengmei's birth mother.
Dong Xian Consort De
Zhang Ao Yue Li Chengji Crown prince.
He was killed in a attack planned by Li Chengye.
Kingone Wang Li Chengye Second prince (Prince Xuande).
A cruel and power-hungry man who does not hesitate to kill his siblings to attain the throne.
Yang Tong Li Chengmei Third prince (Prince Rong).
Jin Xuan Yu Li Chengyuan Fourth prince (Prince Yun).
Cheng Xiao Meng Yong Ning Seventh princess.
Chen Jin Ru Luo Xi Eighth princess.
She has a crush on Pei Zhao since young, and later marries him.
Xia Wa Zhao Sese Li Chengyin's side consort.
Officials and generals
Yao An Lian Prince Zhong Brother of the Emperor.
Wang Zhi Fei Gao Yuming Prime Minister.
Fan Lin Feng Li Yan Son of Prince Zhong. Loyal subordinate of Li Chengye.
Wang Guan Pei Zhao Commander of Yulin Army. Loyal subordinate of Li Chengyin. Luo Xi's husband.
Lu Xing Gao Xian First son of Gao Yuming. Dingyuan general.
Yu Bin Gao Kun Second son of Gao Yuming. Minister of Revenue.
Feng Xiao Tong Gao Zhen Third son of Gao Yuming. Assistant minister.
Guo Tao Zhao Jingyu Duke of Zhenbei. Zhao Sese's father.
Zhu Zan Jin Zhao Shixuan Son of Zhao Jingyu. Assistant minister.
Wang Han Zeng Xian Commander of Shen Wu army.
Li Jian Xin Ye Cheng Grand secretary.
Shen Bao Ping Wang Shu Officer of Dali Temple.
Cheng Guo Dong Xi Qingzhuo Minister of Rites.
Han Jing Huo Zhang Can Commander of the Left Yulin Army. Nephew of the Empress.
Wang Huan Gu Ruhui Former Minister of Li kingdom. Gu Jian's father.
He was framed and killed by Gao Yuming.
Fan Shen De Minister An
Fan Jin Lun Yuan Tong Gao Xian's subordinate.
Servants
Eastern Palace
Gao Yuan Shi En Personal attendant of Li Chengyin.
Gu Jia Yong Niang Personal attendant of Xiao Feng.
Yu Han Xu Niang A maid at the Crown Prince's residence. She became pregnant with Zhang Can's child.
Han Xuan Long Li Shiqing Teacher of Li Chengyin.
Shen Xue Wei Fang Shiqing
Li Na Ying'er A maid sent by Empress to spy on Li Chengyin.
Others
Jiang Chang Yi Cao Jiu Head eunuch. Personal attendant of the Emperor.
Wang Jia He Ying Niang Personal attendant of the Empress Dowager.
Wang Tong Yu Rong Shuang Personal attendant of the Empress.
Li Wen Long Wei Shen Attendant of the Empress.
Guo Rui Xi Jin'er Personal attendant of Zhao Sese.
Shang Si Qi Chan'er Attendant of Li Chengyin. She is actually working for Li Chengye.
Zhou Xian Xin Fang Shangyi Etiquette teacher.
Zhu Xin Fan Physician Wang
Wang Yue Yao Leng Kun Li Yan's subordinate. Replaces Ba Tu'er after the former was killed; as scapegoat for the Crown Prince's murder.
Others[edit]
Actor Role Notes
Shao Feng Chai Mu Leader of Pugilistic organization Qian Long Order.
He was previously known as Chen Zheng, an officer of Li kingdom who was falsely accused and evicted by Gao Yuming.
Wei Xiao Han Ming Yue A courtesan at Ming Yu brothel. She was previously known as Chen Yan, daughter of Chen Zheng.
She later became a consort of the Emperor to help Li Chengyin bring Gao Yuming down.
Guan Le Mi Luo Owner of Mi Luo Wine House. Xiao Feng's close friend.
She has a crush on Pei Zhao.
Zhao Ren Jie Hu Xiao Chai Mu's subordinate.
Lu Ke Ke Tao Jian Member of Qian Long Order.
Guo Jun Ke Sun Er An assassin under Li Chengyin.
Zhuang Qing Ning Shiguo Furen Mother of the Empress.
Han Ying Zhang Can's mother.
Wei Yi Yi Xiao Wei Shopkeeper of the cosmetics and clothing store.
Xu Min Mother Wang Mamasan of Ming Yu brothel.

Western State[edit]

Actor Role Notes
Western State Palace
Jiang Kai Qu Wencheng King of Western State. Xiao Feng's father.
Tian Ling Ashina Yun Queen of Western State. Xiao Feng's mother. Daughter of King Tomur.
Yang Gong Ru Princess Mingyuan Princess of Li kingdom. She was married to Qu Wencheng through a political marriage.
Hu Chun Yong Qu Tianze Prince of Western State.
Li Ming De Dimo Da Fei's subordinate.
Fang Shuai Lahemeng Officer of Western State.
Zhao Zhen Gang Witch Doctor
Dan Chi
Zheng Xiao Ning King Tömür King of Dan Chi. Xiao Feng's grandfather.
Zhang Ge Yi Moyan Grandson of Tomur.
Zhang Heng Rui He Shi Number one hero of Dan Chi. Ah Du's brother.
Nagima Ah Du Xiao Feng's best friend and loyal servant.
Tian Xin Yu Batu'er
Shuo Bo
Hao Wen Xue King of Shuo Bo.
Zhao Long Hao Prince Lidun Prince of Shuo Buo. Nephew of the King.
Chen Tao Yuan Ge General of Shuo Bo.

Others[edit]

Actor Role Notes
Lu Shao Ping Du Yin
Cai Lun Qu Lun
Huo Yi Feng Fang Liaogeng
He Qiang Zong Huan
Li Fu Lv Shen Yan
Cui Li Ming Tai Bo
Ming Xiao Xi Lu Pingzhang

Soundtrack[edit]

 • Theme song: First Encounter (初见) by Xu Shaoyuan & Ye Li
 • Love Catastrophe (爱殇) by Xiao Shi
 • Love Catastrophe - Male version (爱殇) by Gong Jun
 • Little Fox (小狐狸) by Ye Li

Notes[edit]

The series was filmed from August 21, 2017 (at Huairou) to February 2018. Filming also took place in Beijing, Bashang Grassland, Dunhuang and Hengdian.

Production Credits[edit]

External Links[edit]