Actions

Legend of Yun Xi

From DramaWiki

Yunxi.jpg

Details[edit]

 • Title: 芸汐传 / Yun Xi Zhuan
 • English title: Legend of Yun Xi
 • Genre: Historical, Romance
 • Episodes: 48
 • Viewership ratings: peak= %, average= %
 • Broadcast network: iQiyi
 • Broadcast period: June 25, 2018
 • Air time:

Synopsis[edit]

Story of Han Yunxi, daughter of a physician who is adept at handling poison. She gets married to Long Feiye, brother of the Emperor via an imperial decree; and gets caught in the political machinations of the royal family. Using her wits and medical skills, she managed to impress Long Feiye and the two soon fall in love with each other.

Cast[edit]

Main[edit]

Actor Role Notes
Ju Jing Yi Han Yunxi (韩芸汐)
Zhang Zhe Han Long Feiye (龙非夜)
Merxat Gu Qishao (顾七少)

Supporting[edit]

Tian Ning Palace[edit]

Actor Role Notes
Zhang Rui Jia Empress Dowager (太后)
Hu Bing Emperor Tian Wei (天徽帝)
Xu Jia Qi Chu Qingge (楚清歌)
Chen Xiu Feng Imperial Consort Xiao (萧贵妃)
Gao Xiong Royal Uncle (国舅)
Sun Zi Hang Long Tianmo (龙天墨)
Ge Yang Xi Long Tianqing (龙天青)
Liu Qin Shan Long Changbing (龙长冰)
He You Ning Mu Qingwu (穆清武)
Chen Jing Yu Li Quan (李权)

Qin manor[edit]

Actor Role Notes
Tan Li Min Grand Imperial Consort Yi (宜太妃)
Wang You Shuo Tang Li (唐离)
Lin Si Yi Ouyang Ningjing (欧阳宁静)
Shao Xue Cong Baili Mingxiang (百里茗香)
Zhao Yi Xin Chu Xifeng (楚西风)

Han manor[edit]

Actor Role Notes
Lu Xing Yu Han Congan (韩从安)
Tong Tong Madame Xu (徐夫人)
Shang Guan Tong Third madame (三姨娘)
Liu Jiong Ran Han Ruoxue (韩若雪)
Jin Xiang Dong Han Yunyi (韩云逸)

Yao Gui Valley[edit]

Actor Role Notes
Xie Lei Lei Bai Su (白苏)
Huang Lu Lu Yu Ze (雨泽)
Li Shu Ting Zhu Yu (茱萸)

Others[edit]

Actor Role Notes
Li Yao Quan Bai Yanqing (白彦青)
Li Shu Ting Lady Tianxin (天心夫人)
Li Rui Chao Gu Beiyue (顾北月)
Hu Wen Zhe Jun Yizheng (君亦正)
Yu Bo Emperor of Western Qiu (西邱国王)

Soundtrack[edit]

Production Credits[edit]

 • Original Writing: Tian Cai Xiao Du Fei (天才小毒妃) by Jie Mo (芥沫)
 • Director: Lin Jian Long (林健龙), Liu Zhen Ming (刘镇明)
 • Screenwriters: Jin Yuan Yuan (金媛媛)
 • Producers: Dai Ying (戴莹)
 • Company: iQiyi, Shanghai Star 48 Culture and Media Group

External Links[edit]