Actions

Sword Snow Stride

From DramaWiki

Sword Snow Stride

Details

 • Title: 雪中悍刀行 / Xue Zhong Han Dao Xing
 • English title: Sword Snow Stride
 • Genre: Wuxia, political, adventure
 • Episodes: 38
 • Broadcast network: CCTV-8, Beijing TV, Tencent
 • Broadcast period: 2021-Dec-15
 • Original soundtracks: Sword Snow Stride OST

Synopsis

About a young master named Xu Fengnian who went through hardships and growth to become the Lord of Northern Liang.

User/Viewer Ratings

4.80
(20 votes)

Cast

Main Cast

 • Zhang Ruo Yun as Xu Fengnian, Lord of Northern Liang's oldest son
 • Hu Jun as Xu Xiao, Lord of Northern Liang. Also known as the Grand Commander
 • Li Geng Xi as Jiang Ni, maid of Wu Tong House. Princess of the fallen Western Chu Kingdom

Northern Liang Royal Family

 • Dong Jie as Wu Su, Xu Xiao's deceased wife. Top swordsman of the Wu Family's Sword Tomb
 • Li Nian as Xu Zhihu, Lord of Northern Liang's eldest daughter. Had a romantic relationship with Hong Xixiang
 • Janice Man as Xu Weixiong, Lord of Northern Liang's eldest daughter. First prodigy of Shangyin Academy
 • Rong Zi Shan as Xu Longxiang, Lord of Northern Liang's second son. Known as Huang Man'er for his huge strength

Xu Fengnian's associates

Ting Chao Pavilion
 • Liu Pei Qi as Li Yishan, military counselor. Xu Fengnian's teacher
 • Tian Xiao Jie as Wei Shuyang, warden of Ting Chao Pavilion
 • Zhang Tian Ai as Nangong Pu Ye, bladeswoman from Northern Mang. Xu Fengnian's guard and confidante
 • Qiu Xin Zhi as Li Chungang, known as the "God of Sword". One of the four grandmasters in Jianghu
Wu Tong House
 • Ding Xiao Ying as Qing Niao, a death guard sent by Xu Xiao to protect Xu Fengnian
 • Meng Zi Yi as Hong Shu, head attendant of Wu Tong House
Others
 • Yang Hao Yu as Jian Jiuhuang / Old Huang, a horse groomer and Xu Fengnian's attendant. One of the top swordsman in the world
 • Tao Hai as Chu Kuangnu, bladesman from Northern Mang. Trapped underwater at Xu Fengnian's manor; later becomes Xu Fengnian's guard for two months
 • Zhang Yi Shang as Shu Xiu / Miss Fan, Xu Xiao's henchman sent to assist Xu Fengnian
 • Zhang Tian Yang as Lu Qiantang / Scholar Lin, third ranked graduate of the Imperial Examination

Northern Liang Army

 • Gao Wei Guang as Chen Zhibao, top general of Northern Liang. Head of Xu Xiao's six adopted sons
 • Liu Tian Zuo as Chu Lushan, one of Xu Xiao's adopted sons. Third rank general. Extremely loyal to Xu Fengnian
 • Gao Tai Yu as Ning E'mei (voiced by Cai Jie), General of Fengzi Battalion. Sixth rank general. Supports Xu Longxiang initially
 • Wang Gang as Dian Xiongchu, third rank general of Iron Cavalry. Chen Zhibao's subordinate
 • Wang Jian Guo as Wang Linquan, the wealthiest man of Qing Zhou. Actual identity is foot soldier of Hupu Battalion
 • Tan Jian Chang as Xu Yongguan, Cavalryman of Yugu Battalion. A retired blind soldier

Liyang Capital

Royal family
 • Dong Yan as Zhao Fengya (voiced by He Wen Xiao), Princess Sui Zhu. Xu Fengnian's original fiancee
 • Liu Duan Duan as Zhao Kai, illegitimate prince of Liyang. Han Diaosi's disciple and student of Shangyin Academy. Admires Xu Weixiong
Others
 • Hou Chang Rong as Zhang Julu, Prime Minister of Liyang
 • Du Yu Ming as Han Diaosi, Chief Eunuch. Zhao Kai's teacher
 • Wang Hui Chun as Yang Taisui, Grand Abbot of Liyang
 • Dai Ming as Sun Diaosi, eunuch. Princess Sui Zhu's subordinate. Secretly serves Xu Xiao
 • Sun Lei as Liu Tiren, third-rank minister of Liyang

Western Chu Kingdom

 • Wang Tong Hui as Cao Changqing, top three martial arts expert in Jianghu. Former minister and chess master of Western Chu
 • Jia Ze as Yu Youwei (voiced by Liu Qing), daughter of the head of Swordsmen in Western Chu. Used as a pawn to assassinate Xu Fengnian with sword dance techniques

Wu Dang Sect

 • Shen Bao Ping as Wang Chonglou, sect leader of Wu Dang Sect
 • Zhang Xiao Chen as Hong Xixiang, junior disciple of Wu Dang Sect who is poised to be the next sect leader. Had a romantic relationship with Xu Zhihu
 • Liu Kai (刘凯) as Wang Xiaoping, number one swordsman of Wu Dang Sect
 • Ning Xiao Hua as Vegetable Gardener

Mount Qingcheng Qingyang Sect

 • Zhang Gong as Wu Lingsu, Lord of Qingcheng
 • Guo Hong as Zhao Yutai, wife of Wu Lingsu. Former swordswoman of Wu Su and aunt-like figure of Xu Fengnian
 • Meng Zhi Xu as Xiao Que'er, a village girl Xu Fengnian befriended in his travels and taken in by Qingyang Sect
 • Zhou Xiao Fei as Member of Qingyang Sect

Qing Zhou

Yangzhou Jiangnan

 • Yu Heng as Lu Baijie, Tang Xi Sword Immortal
 • Ren Xue Hai as Lu Dongyang, housekeeper of Lu Manor
 • Xie Cen Xi as Er Qiao, Xu Zhihu's attendant
 • Han Shu Mei as Miss Lu, a maid at Lu Manor who dislikes and bullies Xu Zhihu
Jiangxin Country

Xuanyuan Family

 • Li Chun as Xuanyuan Qing Feng, heiress of Xuanyuan Family.
 • Li Jie as Xuanyuan Jing Cheng, eldest son of Xuanyuan Family. Xuanyuan Qing Feng's father
 • Xi Yu Li as Madame Jing Cheng, Xuanyuan Qing Feng's mother
 • Zhang Bin as Xuanyuan Jing Yi, second son of Xuanyuan Family
 • Sun Wei as Xuanyuan Jing Xuan, third son of Xuanyuan Family
 • Zhang Chun Zhong as Xuanyuan Da Pan, old ancestor of Xuanyuan Family
 • Zhang Yi Cong as Yuan Tingshan, retainer of Xuanyuan Family. Gu Jiantang's subordinate

Mount Long Hu

 • Han Hao Lin as Zhao Xuansu, founder of Mount Long Hu
 • Su Mao as Zhao Huangchao, an ancestor of Liyang Royal Family who currently resides at the back of Mount Longhu
 • He Qiang as Zhao Xituan, one of the four arch-taoists. Xu Longxiang's teacher
 • Wang Gang as Zhao Danping, one of the four arch-taoists. Scholar of Sacrificial Articles

Wu Family Sword Tomb

Others

 • Yu Rong Guang as Wang Xianzhi, number one (self proclaimed second) martial arts expert residing in Wudi City
 • He Zhong Hua as Deng Taihe, spirit blossom sword saint. One of the four grandmasters in the world. Wu Su's distant cousin
 • Wang Yan Lin as Wen Hua, a wandering swordsman. Xu Fengnian's close friend
 • Liao Hui Jia as Miss He He, an assassin. A girl selling beef noodles in Northern Liang
 • Xuan Yan as Chen Xiliang, a scholar from a poor family who met Xu Fengnian in Bao Guo Temple and was recruited as his ally
 • Gao Zi Gang as Wang Mingyan, rank eleventh martial arts expert. Brother of former Chu general, Wang Mingyin
 • Yang Chen Lu as Feng Du the Green Robed, one of the four grandmasters in the world. Li Chungang's lover, who was killed by him
 • Li Zi Xuan (李子轩) as Li Dongxi
 • An Sai Er (安塞尔) as Wu Nanbei
 • Liu Ya Peng as Head of Bandit
 • Xu Feng as Housekeeper

Production Credits

Recognitions

 • 2022 Golden Guduo Film & Television Awards: Top Ten Quality Dramas of the Year

External Links