Actions

The Blood of Youth

From DramaWiki

The Blood of Youth

Details

 • Title: 少年歌行 / Shao Nian Ge Xing
 • English title: The Blood of Youth
 • Genre: Wuxia, adventure, youth
 • Episodes: 40
 • Broadcast network: Youku
 • Broadcast period: 2022-Dec-26 to 2023-Jan-28
 • Air time: 18:00
 • Original soundtrack: The Blood of Youth OST
 • Related TV series: Dashing Youth (prequel), The Blood of Youth 2 (sequel), An He Zhuan (shared universe)

Synopsis

Aspiring young hero Lei Wujie was on his way to the great Xueyue City when he mistakenly strays into Fallen Snow Villa. His first heroic deed does not go as planned since he ends up owing the owner Xiao Se a debt for the damages to his place. Left with no choice, Lei Wujie takes Xiao Se along and in their journey, they meet Tang Lian who is a disciple of the Tang sect. Together, the group of youths embark on an adventure.

User/Viewer Ratings

4.52
(44 votes)

Cast

Correlation Chart

Main Cast

 • Li Hong Yi as Xiao Se / Xiao Chuhe (voiced by Gu Jiang Shan), Prince Yong An (Sixth prince)
 • Liu Xue Yi as Wu Xin / Ye Shian (voiced by Zhang Jie), young master of Tian Wai Tian and disciple of Han Shui Temple
 • Ao Rui Peng as Lei Wujie (voiced by Sun Lu Lu), disciple of Lei Clan. One of the Four Guardians of Tian Qi City (Azure Dragon)
 • Lin Bo Yang as Sikong Qian Luo (voiced by Qiao Shi Yu), young lady of Xue Yue City. One of the Four Guardians of Tian Qi City (Vermilion Bird)
 • Li Xin Ze as Tang Lian (voiced by Wei Chao), first disciple of Xue Yue City and Tang Sect. One of the four guardians of Tian Qi City (Black Tortoise)
 • Dai Yan Ni as Ye Ruoyi (voiced by Tang Xiao Xi), daughter of Zhen Guo General and disciple of the Director of Astrology. Xiao Se's advisor

Tian Qi City

Royal Family
 • Ding Yong Dai as Xiao Ruojin / Emperor Ming De (voiced by Yang Mo), ruler of Bei Li Kingdom
 • Dong Xuan as Yi Wenjun, Consort Xuan. Mother of Wu Xin and Xiao Yu
 • Men Dong Yi as Xiao Yueli, Golden Marquis Lan Yue. Youngest brother of Emperor Ming De
 • Zhang Gong as Xiao Ruofeng, Prince Lang Ya. Younger brother of Emperor Ming De and Xiao Se's mentor
 • Fan Jin Wei as Xiao Chong, Prince Bai (Second prince)
 • Deng Kai as Xiao Yu, Prince Chi (Seventh prince)
 • Shen Zhao Cheng as Xiao Jingxia, Ninth prince
 • Bai Shu as Xiao Lingchen, Prince Langya's son
Palace/Court
 • Shen Bao Ping as Qi Tianchen, State Preceptor and Director of Astronomy. Ye Ruoyi's teacher
 • Wang Gang as Dong Zhu, Grand Preceptor
 • Zhang Cheng He as Ye Xiaoying, Zhen Guo General. Ye Ruoyi's father
 • Yang Chao Ran as Jin Xuan, Head Director
 • Du Jun Ze as Jin Xian / Shen Jingzhou (voiced by Qi Si Jia), Director of Incense. Also known as Wind Snow Sword. Ranked second out of the five directors
 • Leng Zhong Yi as Jin Yu, Director of Record. Xiao Chong's teacher
 • Xue Fei as Jin Yan, Director of Seal
 • Li Jun Xian as Jin Wei, Director of Sword
 • Li You Wei as Li Changqing, captain of the Tiger Troops and leader of the Imperial Guards
 • Cao Zan as Li Wei, battalion commander of Ye Army
 • Liu Yi Long as Zang Ming, Xiao Chong's subordinate
 • Fan Yi Ning as Long Xie, Xiao Yu's subordinate
 • Meng Yue Chen as Bo Yong, Jin Xian's disciple
 • Liu Tan Jia as Ling Jun, Jin Xian's disciple
Prince Langya Army
Others
 • Ren Xue Hai as Zhu Xin, Jin Yan's teacher. One of the former five directors
 • Zhang Hai Feng as Second Master Tu, boss of Qian Jin Gambling House
 • Dong Yong as Uncle Xu, housekeeper of Fallen Snow Villa (Tian Qi City)

Xue Yue City

 • Yan Jie as Baili Dong Jun (voiced by Li Lu), first Master of Xue Yue City; the Wine Deity. Tang Lian's teacher
 • Zhang Wei Na as Li Hanyi (voiced by Ma Cheng & Xu Jia Qi), second Master of Xue Yue City. One of the five sword deities (Snow Moon Sword Deity). Lei Wujie's elder sister and teacher
 • He Zhong Hua as Sikong Chang Feng, third Master of Xue Yue City; the Spear Deity. One of the former Four Guardians of Tian Qi City (Vermilion Bird). Disciple of Medicine Valley. Sikong Qian Luo's father and Xiao Se's teacher
 • Zheng Yuan Yuan as Yin Luoxia, senior of Xue Yue City
 • Zhao Wen Hao as Luo Mingxuan, disciple of Yin Luoxia

Lei Clan

 • Yu Xiao Ming as Lei Qianhu, clan leader of Lei Fortress. One of the four heroes of Lei Clan
 • Nie Zi Hao as Lei Yunhe, one of the four heroes of Lei Clan
 • Cheng Cheng as Lei Hong, one of the four heroes of Lei Clan. Lei Wujie's teacher. Admires Li Hanyi
 • Li Ji as Lei Tianhen, superintendent of Lei Clan
 • Wang Pei Gen as Lei Jingbu, one of the eight knights of Lei Clan

Tang Sect

 • Yang Zi Hua as Old Master Tang, chief of Tang Sect
 • Qin Chu Ming as Tang Lianyue, one of the former Four Guardians of Tian Qi City (Black Tortoise). Tang Lian's teacher
 • Fan Jin Jia as Tang Huang, elder of External Academy
 • Wei Bing Hua as Tang Xuan, poison alchemist
 • Chen Liang as Tang Yin, expert of Tang Sect
 • Sun Zhi Hong as Tang Yue, expert of Tang Sect
 • Cao Xu as Tang Lie, expert of Tang Sect
 • Ye Sheng Tong as Tang Ze, disciple of Tang Sect

Bai Xiao Hall

 • Liu Xiu as Ji Ruofeng / Bai Xiaosheng (voiced by Wu Ling Yun), leader of Bai Xiao Hall. One of the former Four Guardians of Tian Qi City (White Tiger). Xiao Se's teacher
 • Sha Xuan as Ji Xue, Ji Ruofeng's daughter. One of the Four Guardians of Tian Qi City (White Tiger)

Wu Shuang City

 • Dong Li Wu You as Wu Shuang (voiced by Chu Jun), young prodigy and current lord of Wu Shuang City
 • Wang Bin as Song Yanhui, former lord of Wu Shuang City. Wu Shuang's teacher
 • Guo Jia Nan as Lu Yudi (voiced by Qi Si Jia), disciple of Wu Shuang City
 • Liu Long (刘隆) as Ye Songtao, Song Yanhui's junior

Wang Cheng Mountain

 • Cao Yu Chen as Zhao Yuzhen (voiced by Ling Fei), master of Wang Cheng Mountain. One of the five sword deities (Tao Sword Deity). Li Hanyi's lover
 • Su Ze Lin as Li Fansong, disciple of Zhao Yuzhen and later Xie Xuan
 • Shen Lin Jun as Fei Xuan (voiced by Yan Meng Meng), disciple of Zhao Yuzhen
 • Ren Luo Min as Yin Changsong, elder of Wang Cheng Mountain
 • Yu Qing Hui as Lu Suzhen, Zhao Yuzhen's teacher

Medicine Valley

 • Ai Mi as Hua Jin, Divine Healer of Medicine Valley. Sikong Chang Feng's junior sister
 • Hu Wei as Mu Chunfeng, third son of Mu family. Hua Jin's disciple
 • Li Qian Yi as Ye Ya, Ghost Doctor who specializes in forbidden medicinal arts. Taken in by Xiao Yu after she was exiled from the valley

Sword Heart Tomb

 • Wang Jiu Sheng as Li Suwang, master of Sword Heart Tomb. Lei Wujie and Li Hanyi's grandfather
 • Li Ruo Jia as Li Xinyue, Lei Wujie and Li Hanyi's mother. One of the former Four Guardians of Tian Qi City (Azure Dragon)
 • Liu Zheng as He Cong, disciple of Sword Heart Tomb

Dark River

 • Liu Yi Chen as Su Changhe, leader of the Dark River Assassins
 • Jiang Zhen Hao as Su Muyu, head of the Weapon faction
 • Li Pei Ze as Xie Qidao, head of the Internal Energy Fist faction
 • Tian Lei Xi as Mu Yumo, head of Medicinal Skills faction
 • Mu Kai Kai as Su Changli, assassin of Su faction
 • Wang Xing Yi as Mu Ying, assassin of Mu faction
 • Zhi Hao (志豪) as Xie Ling, assassin of Xie faction
 • Fu Luo Ping (付罗平) as Xie Hui, assassin of Xie faction

Tian Wai Tian (Demon Sect)

Jiu Long Sect

Others

 • Cheng Zi as Fairy Lady Rui (voiced by Shen Qiu Xiang), dancer of Belle Manor. Tang Lian's lover
 • Yu Bo as Xie Xuan, one of the five sword deities (Scholarly Sword Deity)
 • Cui Peng as as Luo Qingyang, head of the five sword deities (Lone Sword Deity). Yi Wenjun's senior brother and Xiao Yu's god-father
 • Zhang Hao Cheng as Yan Zhantian, one of the five sword deities (Wrathful Sword Deity). Xiao Chong's teacher
 • He Sheng Ming as Mo Yi, Earth Deity. Qi Tianchen's junior brother
 • You Ben Chang as Wang You (voiced by Zhao Shu Ren), abbot of Han Shui Temple. Wu Xin's teacher
 • Yu Xiao Dong as Butler Liang, butler of Mu family
 • Bai Dong Feng as Fa Lan Abbot, master of Da Fan Yin Temple
 • Wang Li as Wang Rensun, the Shattering Blade. Former close friend of Ye Dingzhi
 • Jiang Yi Rou as Yue Yao, Baili Dong Jun's wife
 • Ke Nai Yu as Yue Ji (voiced by He Wen Xiao), ranked nine in the League of Assassins
 • Wang Yi Fan as Ming Hou, ranked nine in the League of Assassins
 • Li Qian Feng as Duan Xuanheng, second son of Duan family and student of Xueyue City
 • Pu Shuai as Duan Xuanyi, first son of Duan family
 • Li Yun Ao as Hu Lu (Plump Waiter), employee of Fallen Snow Villa
 • Xiao Tian Long as Slim Waiter, employee of Fallen Snow Villa
 • Feng Ming Jing as Fu Hengxing, guard of Nan Jue's Crown Prince
 • Yang Xiao Ting as Zhen Zhu, fisher in Dong Ji
 • Li Zhi Mo as Xiao Lv'er, Mo Yi's younger sister
 • Li Da Hui (李大慧) as Wealthy Female Merchant

Scenes Cut

Production Credits

Notes

 • Filming period: 2021-Oct to 2022-Jan-16
 • Filming location: Hengdian

External Links