Actions

The Killing of Three Thousand Crows

From DramaWiki

The Killing of Three Thousand Crows

Details[edit]

 • Title: 三千鸦杀 / San Qian Ya Sha
 • English title: The Killing of Three Thousand Crows
 • Genre: Xianxia, Romance
 • Episodes: 30
 • Broadcast network: TBA
 • Broadcast period: 2020

Synopsis[edit]

Di Ji is a princess from a vanquished nation. After her country is annihilated by the glass fire, she takes on the name Tan Chuan and hides in Xiang Qu Mountain, a place for cultivation, where she works as a servant. There she meets the outstanding Fu Jiuyun who continuously teases her. But when Tang Chuan goes down the wrong path, Jiu Yun will even risk his life to help her. Unbeknown to Tan Chuan, he has been looking after her for ten lifetimes.

Cast[edit]

Actor Role Notes
Zheng Ye Cheng Fu Jiuyun An immortal residing at Xiang Qu Mountain.
Zhao Lu Si Tan Chuan Reincarnation of Di Ji.
Jiang Yi Yi Di Ji Princess of Yan Kingdom.
Liu Yi Tong Zuo Zichen Tan Chuan's first love.
Wang Meng Li Xuan Zhu
Dai Yun Fan Li Yuan First prince of Tianyuan Kingdom.
A cruel and arrogant man who is indulgent in women and wine.
Mao Fang Yuan Ting Zhou Second prince of Tianyuan Kingdom.
He appears as a hedonistic playboy to others but is actually an intelligent schemer.
Li Ming Jun Bai Jingzi

Production Credits[edit]

 • Original Writing: San Qian Ya Sha (三千鸦杀) by Shi Si Lang (十四郎)
 • Director: Hui Yu (回宇)
 • Screenwriter: Zhao Tian You (赵天佑)
 • Producer: Lu Guo Qiang (陆国强)
 • Company: Mango TV, New Power

External Links[edit]