Actions

Held in the Lonely Castle

From DramaWiki

This page is about a verified upcoming drama.
Some information on this page may be missing or even wrong.
Held in the Lonely Castle

Details[edit]

 • Title: Gu Cheng Bi / 孤城闭
 • English title: Held in the Lonely Castle
 • Genre: Historical
 • Episodes: 55
 • Broadcast network: Hunan TV
 • Broadcast period: 2020

Synopsis[edit]

A story that follows Emperor Renzong of Song as he struggles between maintaining his ideologies of governing the country and his love for his daughter.

Cast[edit]

Wang Kai Zhao Zhen
Jiang Shu Ying Empress Cao
Ren Min Zhao Huirou Princess Fukang.
Yang Le Han Qi Chancellor of Northern Song
Bian Cheng Liang Huaji An eunuch and secret lover of Zhao Huirou.
Ye Zu Xin Zhang Maoze The Emperor and Empress' close aide.
Yu En Tai Yan Shu
Wang Chu Ran Noble Consort Zhang
Liu Jun Fan Zhongyan
Sun Jian Fu Bi
Wu Yue Liu E
Zhang Tian Ai Consort Chen
Cao Xi Wen Granny Gu
Xu Ling Yue Lady Miao
Feng Hui Xia Song
Zhang Ben Yu Ouyang Xiu
Tan Xi He Lü Yijian
Chen Wei Dong Wen Yanbo
Chu Chen Guang Sima Guang
Ding Jia Wen Cao Ping
Ji Chen Di Qing

Production Credits[edit]

 • Original Writing: Gu Cheng Bi (孤城闭) by Mi Lan Lady (米兰lady)
 • Director: Zhang Kai Zhou (张开宙)
 • Screenwriter: Zhu Zhu (朱朱)
 • Producer: Hou Hong Liang (侯鸿亮)
 • Company: Daylight Entertainment, China Wit Media

External Links[edit]