Actions

Held in the Lonely Castle

From DramaWiki

Held in the Lonely Castle

Details[edit]

 • Title: Gu Cheng Bi / 孤城闭
 • English title: Held in the Lonely Castle
 • Genre: Historical
 • Episodes: 55
 • Broadcast network: TBD
 • Broadcast period: 2020

Synopsis[edit]

A story that follows Emperor Renzong of Song as he struggles between maintaining his ideologies of governing the country and his love for his daughter.

Cast[edit]

Actor Role Notes
Wang Kai Zhao Zhen
Jiang Shu Ying Empress Cao
Ren Min Zhao Huirou Princess Fukang.
Yang Le Han Qi Chancellor of Northern Song
Bian Cheng Liang Huaji An eunuch and secret lover of Zhao Huirou.
Ye Zu Xin Zhang Maoze The Emperor and Empress' close aide.
Yu En Tai Yan Shu
Wang Chu Ran Noble Consort Zhang
Liu Jun Fan Zhongyan.
Sun Jian Fu Bi
Wu Yue Liu E
Zhang Tian Ai Consort Chen
Cao Xi Wen Granny Gu
Xu Ling Yue Lady Miao

Production Credits[edit]

 • Original Writing: Gu Cheng Bi (孤城闭) by Mi Lan Lady (米兰lady)
 • Director: Zhang Kai Zhou (张开宙)
 • Screenwriters: Zhu Zhu (朱朱)
 • Producers: Hou Hong Liang (侯鸿亮)
 • Company: Daylight Entertainment

External Links[edit]