Actions

Zhao Ge

From DramaWiki

(Redirected from Zhaoge)
This page is about a verified upcoming drama.
Some information on this page may be missing or even wrong.


Zhaoge

Details[edit]

  • Title: 梦回朝歌 / Meng hui zhao ge
  • English Title:
  • Genre: Historical, Mythology, Romance
  • Episodes: 50
  • Broadcast network: IQiyi
  • Broadcast period: 2020

Synopsis[edit]

About the life of Ji Fa who took his brother's place as a hostage in Zhaoge, and his rise as a legendary Emperor.

Cast[edit]

Actor Role Notes
Zhang Zhe Han Ji Fa Prince of Xiqi State. Second son of King Wen of Zhou and Tai Si. Later the King Wu of Zhou.
Wu Jin Yan Daji / Yue Hao / Youji
Daughter of Su Hu. Reincarnation of a fox demon.
Bao Jian Feng Di Xin Last Emperor of the Shang dynasty.
Gillian Chung He Sang Queen of Yu tribe.
Merxat Wu Geng Son of Di Xin.
Wu Jia Yi Yi Jiang Daughter of Jiang Ziya, later the Empress of Zhou (Ji Fa's wife).
Bai Lu Deng Chanyu A noble lady of birth. Tu Xingsun's wife.
He Feng Tian Shen Gongbao Advisor of Shang Dyansty. Jiang Ziya's junior fellow apprentice.
Lian Lian Consort Huang Consort of Di Xin. Huang Feihu's younger sister.
Lin Yo Wei Jiang Shang Also known as Jiang Ziya. A noble man who helped Ji Fa overthrow the Shang dynasty and build a new dynasty.
Chen Shu Nuwa
Liu Min Chao Xi Queen Zhou of Shang. Di Xin's wife.
Li Yi Tong Hu Xian'er Previous reincarnation of Daji. A fox spirit from the Xuanyuan graves.
Jiang Yi Yi Ling'er
Puff Kuo Yan Jiu
Hai Lu Yun Jin
Zheng Guo Lin Ji Chang Ji Fa's father.
Shi Yue An Xin Nezha Son of Li Jing. A protector deity.
Wang Mao Lei Li Jing Pagoda-Bearing Heavenly King Li. Father of Nezha.
Bai Yu Professor Li
Sun Shao Long Tu Xingsun
Xu Kai Yang Jian Jiang Ziya's capable right-hand-man. The strongest general of Xiqi State.
Nan Fu Long Huang Feihu A general of Shang Dynasty.
Hong Yao Yun Teng
Wang Yi Zhe Leishenzi Godson of Ji Chang.
Deng Sha Ma Yingshuang
Wen Zheng Rong Madame Si
Chen Xiu Li Pianpian
Gao Yu Er Heyin
Zhang Nan Dragon Lady
Zhao Yi Qin Dragon Prince
Liu Zhi Yang Grandmaster of Heaven Leader of Jie Taoism sect.
Zhang Jia Ning Qimeng
Liu Ze Qun Wu Ji Jiang Ziya's disciple.
He Hong Shan Host
Liu En Shang A'bao
Yang Cai Ying Aunt
Liu Qi Wei Witch Doctor
Yang Yu Lan Yan Jiu's grandmother
Chen Meng Xi Human

Production Credits[edit]

External Links[edit]