Actions

Eternal Love

From DramaWiki

Sanshen.jpg

Details[edit]

 • Title: 三生三世十里桃花 / San Sheng San Shi Shi Li Tao Hua
 • English title: Eternal Love
 • Also known as: Three Lives Three Worlds, Ten Miles of Peach Blossom
 • Genre: Xianxia, Romance, Fantasy
 • Episodes: 58
 • Viewership ratings: peak=1.910%, average=1.288% (Dragon TV), 1.041% (ZJSTV) [1]
 • Broadcast network: Dragon TV, Zhejiang TV
 • Broadcast period: 2017-Jan-30 to 2017-Mar-01
 • Air time: 19:30
 • Opening theme song: Three Lives Three Worlds (三生三世) by Zhang Jie (张杰)
 • Ending theme song: The Chill by Aska Yang (杨宗纬) and Zhang Bi Chen (张碧晨)
 • Related series: Three Lives, Three Worlds, The Pillow Book, Love and Destiny

Synopsis[edit]

Tells of the story between two deities Bai Qian and Ye Hua, and their love story that transcends three lifetimes.

Cast[edit]

5STHCorrelation.jpg
Main Cast
Qing Qiu / Peach Blossoms Forest
 • Ken Chang as Zhe Yan (Phoenix Immortal)
 • Zhang Gong as Bai Zhi (Fox King)
 • Ma Rui as Fox Queen
 • Leng Hai Ming (冷海铭) as Bai Yi (Second son of Fox King. Feng Jiu's father)
 • Yu Meng Long as Bai Zhen (Fourth son of Fox King. Zhe Yan's bossom friend)
 • Dilireba as Feng Jiu (Nine-tailed red fox)
 • Zhang You Hao (張宥浩) as Mi Gu (Tree spirit. Housekeeper of Qing Qiu)
 • An Yue Xi as Shao Xin (Snake spirit. Sang Ji's wife)
 • Li En Sheng (李恩晟) as Bi Fang (Immortal beast. Bai Zhen's mount)
Nine Heavens
 • Gao Wei Guang as Dong Hua (Emperor Lord.)
 • Jiang Kai as Heavenly Emperor
 • Mou Feng Bin (牟鳳彬) as Yang Cuo (First son of Heavenly Emperor. Ye Hua's father)
 • Liu Xiao Ye as Le Xu (Ye Hua's mother)
 • Wang Ruo Lin as Sang Ji (Second son of Heavenly Emperor. Shao Xin's husband)
 • Li Dong Heng as Lian Song (Third son of Heavenly Emperor. Cheng Yu's love interest)
 • Huang Meng Ying as Su Jin (Descendant of Su Jin Tribe. Ye Hua's side consort)
 • Zhang Yi Han (張藝翰) as Ah Li (Bai Qian and Ye Hua's son)
 • Wang Xiao as Si Ming (Lord of Dipper of South. Dong Hua's subordinate)
 • Wang Ding (王汀) as Cheng Yu (Lian Song's love interest)
 • Wang Xiu Zhu as Miao Qing (Princess of the Eastern Seas)
 • Liu Mei Lin (刘玫麟) as Zhi Yue (Immortal of Fangxu Mountains. Dong Hua's cousin)
 • Chen Ke Fan (陈柯帆) as Yuan Zhen (Sang Ji and Shao Xin's son)
 • Yang An Qi (杨安琪) as Nai Nai (Bai Qian's personal attendant)
 • Zhang Ran Yi as Xin Nu (Su Jin's personal attendant)
 • Yu Wen Tao as Tian Shu (Ye Hua's subordinate)
 • Yu Xuan Hong Hao (于轩鸿灏) as Jia Yun (Ye Hua's subordinate)
 • Li Xin Yi (李芯逸) as Yao Guang (High Goddess)
 • Zhao Yan Song (赵岩松) as Father Immortal (Creator of Heaven and Earth)
Ghost tribe
 • Lian Yi Ming (连奕名) as Qing Cang (Ghost Lord)
 • Du Jun Ze as Li Yuan (First prince of Ghost tribe)
 • Zhang Bin Bin as Li Jing (Second prince of Ghost tribe, later Ghost Lord)
 • Zhu Xu Dan as Xuan Nv (Li Jing's wife, Bai Qian's childhood friend)
 • Dai Si as Yan Zhi (Princess of Ghost tribe. Zi Lan's love interest)
 • Ren Tao (任滔) as Golden Lion Beast (Qing Cang's mount)
 • Huang Tian Qi as Fire Qilin (Li Jing's mount)
Kunlun Mountain
 • Mark Chao as Ye Hua (God of War. Ye Hua's twin brother)
 • Lai Yi as Die Feng (Mo Yuan's senior disciple, Second prince of the Western Seas.)
 • Song Hai Jie (宋海颉) as 2nd senior brother
 • Zhang He as Ling Yu (Mo Yuan's ninth disciple)
 • Ni Li Te Long (尼利特龙) as 10th senior brother
 • Liu Rui Lin as Zi Lan (Mo Yuan's sixteenth disciple. Yan Zhi's love interest)

Soundtrack[edit]

 • Three Lives, Three Worlds (三生三世) by Jason Zhang
 • The Chill (凉凉) by Zhang Bichen and Aska Yang
 • Cherished Memory (思慕) by Yisa Yu
 • Even If There's No possibility (就算没有如果) by Xiang Xiang
 • Blooming Flowers (繁花) by Dong Zhen

Production Credits[edit]

 • Original Writing: San Sheng San Shi Shi Li Tao Hua (三生三世十里桃花) by Tang Qi (唐七)
 • Directors: Lin Yu Fen (林玉芬), Yu Cui Hua (余翠华), Ren Hai Tao (任海涛)
 • Screenwriters: Tang Qi (唐七)
 • Producers: Zhao Yi Fang (赵依芳), Zeng Jia (曾嘉), Liu Ning (刘宁)
 • Company: Gcoo Entertainment, Jay Walk Studio, San Weihuo

External Links[edit]