Galileo OST

From DramaWiki
Jump to: navigation, search
Galileo OST Front Cover

Information

Track Listing

 1. vs. ~Chikaku to Kairaku no Neji~
 2. Kakusei Moment
 3. KISS Shite (jazz ver.)
 4. vs. ~Chikaku to Kairaku no Neji~ (Guitar & Piano ver.)
 5. Kakusei Moment (mid funk ver.)
 6. KISS Shite ~epilogue~ (solo piano ver.)
 7. Tantei Galileo
 8. Teito Daigaku
 9. Moeru
 10. Butsurigaku Ka Daijusan Kenkyu Shitsu
 11. Utsuru
 12. Mieru
 13. Yukawa & Utsumi
 14. Yochimu