Actions

Heaven and Earth Lies in My Heart (song)

From DramaWiki

Details[edit]

Lyrics[edit]

千秋霸業,百戰成功
邊聲四起唱大風
一馬奔騰,射雕引弓
天地都在我心中
狂沙路萬裏,關山月朦朧
寂寞高手一時俱無蹤
真情誰與共,生死可相從
大事臨頭向前衝,開心胸
一馬奔騰,射雕引弓
天地都在我心中


Qian qiu ba ye, bai zhan cheng gong
bian sheng si qi chang da feng
yi ma ben teng, she diao yin gong
tian di dou zai wo xin zhong
Kuang sha lu wan li, guan shan yue meng long
ji mo gao shou yi shi ju wu zong
zhen qing shui yu gong, sheng si ke xiang cong
da shi lin tou xiang qian chong, kai xin xiong
Yi ma ben teng she diao yin gong
tian di dou zai wo xin zhong


Supremacy of a thousand years, victory of a hundred battles
From all four directions arises the howling wind
One horse gallops forth, pulling bowstring shooting eagles
Heaven and earth all lie in my heart
Sandstorm road of a thousand miles, hazy moon over the mountain pass
Lonely heros disappear in a flash.
Who to share my heart with, who to live and die with
When facing grave event charge forward, open up the heart
One horse gallops forth, pulling bowstring shooting eagles,
Heaven and earth all lie in my heart