Actions

Men with Sword

From DramaWiki

Contents:  Season 1Season 2
Men with Sword

Details[edit]

 • Title: 刺客列传 / Ci Ke Lie Zhuan
 • English title: Men with Sword
 • Genre: Wuxia
 • Broadcast network: Tencent

Synopsis[edit]

A story that follows the power struggle of seven kings and monarchs.

Season 1[edit]

 • Episodes: 30
 • Broadcast period: 2016-Aug-14

User/Viewer Ratings[edit]

0.00
(0 votes)

Cast[edit]

 • Zhao Zhi Wei as Gongsun Qian, Deputy Prime Minister of Tianxuan
 • Lu Yun Feng as Ling Guang, King of Tianxuan
 • Simon Lian as Qiu Zhen, warrior of Tianxuan and Ling Guang's close confidant
 • Evan Ma as Jian Bin, King of Tianji
 • Ian Yi as Qi Zhikan, Chief General of Tianji
 • Xiong Zi Qi as Zhong Kunyi, agricultural minister of Tianshu
 • Peng Yu Chang as Meng Zhang, King of Tianshu
 • Zhu Jian as Zhi Ming, King of Tianquan. He falls deeply in love with Murong Li
 • Zha Jie as Murong Li, Prince of Yaoguang and the sole survivor of the Royal Family
 • Huang Wei Jin as Yu Qing, King of Nansu
 • Feng Tian as Qi Kun, Emperor of Juntian
 • Yang Guang as Wei Xuanchen, the Prime Minister of Tianxuan
 • Ren Xue Hai as Ruomu Hua, Tianji's Grand Master
 • Zhu Jia Zhen as Su Han, the Prime Minister of Tianshu
 • Dai Xu Yi as Su Yan, the nephew of Su Han and Zhong Kunyi's rival
 • Hu Gao Feng as Weng Tong, Tianquan's Grand Tutor
 • Guo Xin as Mo Lan, Tianquan's Magistrate (later governor)
 • Sun Yi as A-Xun, Murong Li's childhood friend and former love interest
 • Qin Jun Zhe as Yu Yuankai, Nansu's Grand Tutor
 • Li Xi Zi as Li Geng Chen, an assassin under the service of Murong Li

Production Credits[edit]

Men with Sword 2

Season 2[edit]

 • Title: 刺客列传2:龙血玄黄 / Ci Ke Lie Zhuan 2: Long Xie Xuan Huang
 • Episodes: 30
 • Broadcast period: 2017-Jun-15

Cast[edit]

 • Zhu Jian as Zhi Ming, King of Tianquan. He falls deeply in love with Murong Li
 • Zha Jie as Murong Li, Prince of Yaoguang and the sole survivor of the Royal Family
 • Xiong Zi Qi as Zhong Kunyi, agricultural minister of Tianshu
 • Yu Yi Jie as Yu Xiao, Yu Qing's younger brother and later King of Nansu. He develops an unrequited love towards Murong Li
 • Huang Qian Shuo as Gu Shi'an, General of Tianxuan
 • Xue Xian Yun as Fang Ye, loyal subordinate and personal bodyguard of Murong Li
 • Liu Tong as Zi Yu, Prince of Liuli
 • Chen Yu Cheng as Gen Mochi, Zhong Kunyi's student
 • Liang Bo Wen as Xiao Ran, General of Yaoguang
 • Feng Jian Yu as Zuo Yi, King of Kaiyang
 • Xiao Meng as Qian Yuan, the talented yet mysterious inventor of Kaiyang
 • Wang Yu Qi as Luo Min, Zhong Kunyi's student
 • Liu Yu Zhong as Chu Hang, Tianxuan's loyal soldier
 • Lin Feng Song as Yu Qing

Production Credits[edit]

External Links[edit]