Overcome Challenges as They Come

From DramaWiki
Jump to: navigation, search

Details

Lyrics

Ping jing lei cong ngam yong
Sai si hon tong que mo fa tong


Huai zoek siao tang pun zhong
Ngo zeong fang song
Cou ci yu long zhong


Dan jun ga du jau tai dau ngok mong
Ji jei zoeng kwan nan fu song
Fong wui jau tian hong


Jau guan gou guan zau si ei fa zi dang
Jau wuan gou wuan mu gou ba liu ei man
Jau guan gou guan yong no gan zyun gei wan
Kua gou wan nan tiu jin gi han


Wai nan lei mo fa zhi
lei yang ngo zi ngo wei lei yi
Ceong lou gei yan tou ci
Yuan dei yuan tian
Yi si mo yi yi
Dai yi sang dou wui gian zhong yin bang
Yei bie sui kiong ngai fun siu
Yien tong lei but zi

Translation

In the calm hides the hidden waves
To see through the world but to not understand it.


Smiling through each negotiation
I'm relaxed
To use words like poems


But the specialist's all have nightmares too
To solve the difficulties all by yourself
Then the sky will shine


To pass each stage, by biting the bullet!
To pass each curve, barely surviving each night!
To pass each stage, by brain storming
And overcome the difficulties. Challenge the limit!


There's no way out of the danger
I'll heal you if you let me know
Since the journey ends here
To blame anyone else
is meaningless
causing even doctors to fall sick
We'll just have to fake a smile
Our pain you'll never know